پنج شنبه 07 بهمن 1400, 10:59 ق ظ

نام ونام خانوادگی:  نادیا روانبخش

 پست سازمانی:  مسئول  واحد تجهیزات وملزومات پزشکی

  شماره تلفن: 0513352311

داخلی 

شماره نمابر:05143333491

پست الکترونیک

 

Image