پنج شنبه 07 بهمن 1400, 11:48 ق ظ

نام ونام خانوادگی:  خانم  مهندس الهه کارگزار

 پست سازمانی: رئیس آزمایشگاه 

  شماره تلفن:0513352311

داخلی 104

شماره نمابر:05143333491

پست الکترونیک

kargozare1@nums.ac.ir

Image