پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:13 ب ظ

Image
آئین نامه تأسیس داروخانه ضوابط تأسیس داروخانه
دانلود نسخه 1400 دانلود نسخه 1400
   
   
Image
ردیف فرمهای مورد نیاز تأسیس داروخانه
1  تعهد محضری
2  قوانین و مقررات
3  تعهد محل اقامت
 4  تعهد ناحیه جغرافیایی