پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:21 ب ظ

نام و نام خانوادگی : محمد رضاپناه

پست سازمانی : کارشناس مواد مخدر

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 43352311

داخلی : 215

رایانامه : rezapanahm1@nums.ac.ir

Image

نام و نام خانوادگی : حسن اسلامی

پست سازمانی : کارشناس امور بیمارستانی

تحصیلات :  دانشجوی ارشد مدیریت

شماره تماس : 43352311

داخلی : 265

رایانامه :eslamih1@nums.ac.ir

Image

نام نام خانوادگی: سکینه نصیرآبادی

پست سازمانی : کارشناس شرکتهای پخش دارویی و داروهای  خاص

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 43352311

داخلی : 150

رایانامه : nasrabadis1@nums.ac.ir

Image

نام و نام خانوادگی : زهرا حسین آبادی

پست سازمانی : کارشناس  سامانه ها و صدور پروانه ها

تحصیلات : کارشناس نرم افزار

شماره تماس : 43352311

داخلی : 149

رایانامه : hoseinabadiz2@nums.ac.ir

Image

نام و نام خانوادگی : سبیکه معتمدی

پست سازمانی : کارشناس بازرسی و امور داروخانه ها 

تحصیلات : دکترای داروسازی

شماره تماس: 43352311

داخلی : 148

رایانامه : motamedis1@nums.ac.ir 

Image

نام و نام خانوادگی : عاطفه مختارپور آقداش

پست سازمانی :کارشناس DPIC  و ADR

تحصیلات : دکترای داروسازی

شماره تماس : 43352311

داخلی : 151

رایانامه : mokhtarpoora1@nums.ac.ir