پنج شنبه 07 بهمن 1400, 12:37 ب ظ

اطلاعیه های مهم

صدور مجوز دو باب داروخانه در شهر نیشابور
فراخوان تاسیس یک باب داروخانه شهر چکنه بخش سرولایت
فراخوان تاسیس یک باب داروخانه

بازدیدهای معاونت

معاون غذا ودارو
بازدید واحد تجهیزات پزشکی از مرکز خصوصی دیالیز سلامت
بازدید مشترک واحد تجهیزات پزشکی وکارشناسان صنعت و معدن از اصناف و توزیع کنندگان