معاون غذا و داروی دانشکده از بازدید کارشناسان  واحد تجهیزات پزشکی این معاونت از مرکز خصوصی دیالیز سلامت خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: بازدید کارشناسان واحد نظارت بر تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از  مرکز خصوصی دیالیز سلامت صورت پذیرفت.

 کارشناس مسئول واحد تجهیزات پزشکی افزود: بعد از تبدیل بخش دیالیز بیمارستان 22بهمن به بخش ICU وانتقال تجهیزات مربوطه به بخش خصوصی دیالیز سلامت واقع در خیابان ایستگاه، بازدیدی توسط کارشناسان تجهیزات وملزومات پزشکی از این مرکز جهت بررسی موجودی انبار مرکز، دستگاه های نصب شده، ملزومات پزشکی و حفاظت فردی مورد استفاده انجام گردید.

 مهندس نادیا روانبخش ادامه داد: پس از بازدید از انبار دیالیز سلامت و بررسی موجودی ملزومات مصرفی اختصاصی دیالیز جهت تامین کارتریج بیکربنات سدیم مخصوص دستگاهJMS و همچنین درخواست صافی دیالیز و ست صافی، علاوه بر ثبت درخواست در سایت IMED با اداره کل تجهیزات نیز مکاتبه گردید.