شانزدهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت

با شعار: (( پیشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا ))

پیشگیری از مسمومیت ناشی از داروها

1-8 آبان 1400

 

28c1467c36791ebef8eb6c34a0c2ff4e

 ادامه مطلب