معاون غذا و دارو از چاپ مقاله علمی - پژوهشی  توسط مهندس سارا حاجی میرزا ، کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی خبر داد :

 

 

 دکتر هادی حسین زاده افزود :انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بسیار حائز اهمیت بوده و از مسائل مهمی است که باید بیشتر به آن پرداخته شود. 

همچنین مهندس سارا حاجی میرزا بیان کرد : این مقاله با عنوان " تاثیر خشک کردن دو مرحله ای و پیش تیمار فراصوت بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی برش های طالبی " در فصلنامه علمی - پژوهشی علوم صنایع غذایی ایران . دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده است.دانلود