f.jpg - 56.31 kB 

 پیرو درخواست بیمارستان حکیم این شهرستان در خصوص واگذاری مکان داروخانه سرپایی بیمارستان حکیم واقع در پلی کلینیک خیام ، به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط، درخواست کتبی خود را حداکثر تا مورخ 5 /9/ 1400 به معاونت غذا و دارو تحویل نمایند.
بدیهی است متقاضیان مربوطه الزاما باید دارای پروانه تاسیس  داروخانه در محدوده تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی نیشابور باشند