پنج شنبه 07 بهمن 1400, 11:34 ق ظ

نام ونام خانوادگی :غلامحسین دلشاد غلامی

پست سازمانی : مسئول اموراداری وعمومی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

شماره تلفن :0513352311

داخلی :205

Image